PSICOLOGIA JURÍDICA

Què és la Psicologia Jurídica?

La Psicologia Jurídica o Forense és l’àrea de la Psicologia que s’encarrega d’assessorar en els processos judicials a jutges, fiscals i lletrats en tots els àmbits del dret (Penal, Civil, Família, Laboral…) mitjançant informes pericials realitzats per Perits Psicòlegs especialitzats en aquesta matèria.

Consisteix en una intersecció entre el sistema legal i la psicologia científica.

L’Administració de Justícia necessita en ocasions la participació de psicòlegs experts per aclarir les accions de l’home i aportar soluciones vàlides als problemes psico-socials que li són plantejats, per això l’objectiu és avaluar l’estat mental de la persona implicada en un procés judicial i aportar als especialistes del dret, una valoració més objectiva de la conducta humana mitjançant tècniques i instruments psicològics.

 

La realització d’un informe pericial realitzat per un psicòleg expert consta de les següents fases:

Z

Estudi de les preguntes formulades en la sol·licitud de la pericial i informació prèvia del cas (estudi de la documentació que s’aporti).

Z

Entrevista clínica-forense amb el peritat i amb aquelles altres persones que poden aportar fets rellevants sobre el cas.

Z

Selecció i aplicació d’instruments d’avaluació (proves psicològiques).

Z

Integració de resultats i elaboració de l’informe pericial psicològic.

Z

Ratificació de l’informe pericial davant el jutge (en els casos en que sigui necessari o quan així ho sol·licita el demandant).

Els diferents peritatges judicials

Peritatges en dret penal:

Peritatges sobre anàlisis i valoració psicològica de la capacitat per ser jutjat.

Peritatges sobre valoració de la base psicopatològica de la imputabilitat. Responsabilitat penal (capacitat cognitiva i volitiva).

Peritatges sobre mesures de seguretat alternatives.

Peritatges sobre avaluació del risc (perillositat i reincidència criminal)

Peritatges sobre delictes contra la llibertat sexual (violacions; agressions sexuals; abusos sexuals).

Valoració de seqüeles victimològiques.

Peritatges en dret de família:

Guarda i custodia (idoneïtat, capacitat parental dels progenitors, preferència d’una opció de guarda i custodia sobre l’altra).

Revisió de mesures i règim de visites.

Peritatges en menors:

Avaluació de la Credibilitat del Testimoni.